Zpět

Popis:

22. 07. 2008 -12. 09. 2008

salon

Proměny krajiny / konstrukce prostoru

Ouhelova umělecká pozornost je od počátku jeho malířské dráhy zaměřena ke krajině, ne však v topografickém nebo symbolickém, metaforickém smyslu. Jeho zájem směřuje k prostoru krajiny, ke vztahům krajinných zjevů, které se pokouší transformovat do obrazové řeči. Ouhelovým bytostným médiem je barva, s níž zprvu pracoval spontánním gestickým způsobem, který se pak začal ustalovat do podoby spíše promýšlených vztahů tvarů, barevných ploch, jejich kontrastů atd. Prvotně instinktivní, gestické pohyby na obrazové ploše se stále více konfrontují s jednoduchými, geometrickými prvky nebo liniemi, které obrazovou plochu člení a přetvářejí ji do jednoduchých struktur. Tvary vznikající, bující, narůstající a vyrůstající z média barvy a ze skoro instinktivního nakládání s ní, jsou ostře konfrontovány s jednoduchými prvky konstrukce, jež mohou naznačovat určitou představu řádu, jenž vstupuje do obrazu v podobě částí kruhů, elips nebo přímých linií, které do obrazu vnášejí jiný, řádově jasný elementární pohyb. Tyto obrazy vytvářejí specifickou Ouhelovu kosmologii, která mu dává ve spektru současné malby jasnou pozici. Ony dva proti sobě jdoucí pohyby, pohyb spontánní, nesený malířsky expresivním nebo dokonce expanzivním gestem je konfrontován s jednoduchými liniemi nebo s téměř nehnutými barevnými plochami. Tvorba tak zároveň ukazuje k existenci principů, které nepatří jen obrazu, ale obraz má schopnost je vyjevit.

Autor koncepce výstavy Jan Rous.